top of page
Barn Icoon Groen_hoge resolutie.png
Barn Icoon Verdegris_hoge resolutie.png
Barn Icoon lichtrose_hoge resolutie.png

Algemene voorwaarden

 1. Algemeen

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de levering van de hierna beschreven diensten door Vincere Consulting Comm.V., met zetel te Grootveld 78, 1745 Opwijk, RPR Brussel 0477.416.479, handelend onder de handelsnaam Barn (hierna “Barn”). Aangezien deze algemene voorwaarden essentieel zijn voor Barn primeren zij op alle andere algemene voorwaarden, met inbegrip van eventuele tegenstrijdige bepalingen uit andere Barn documenten.

  2. Barn levert de volgende diensten aan haar klanten: (i) pre- en postnatale yogalessen (hierna “Yogalessen”), (ii) babymassages al dan niet gecombineerd met babyyoga (hierna “Babymassages”) en (iii) workshops (hierna “Workshops”) (hierna gezamenlijk de “Diensten”).

  3. Deze algemene voorwaarden worden aanvaard door de klant wanneer deze online worden aangevinkt als zijnde ‘gelezen en aanvaard’, dan wel wanneer deze per e-mail door Barn bij bevestiging van de reservatie aan de klant worden bezorgd of worden ondertekend door de klant bij Barn.  
    

 2. Aanbod

  1. Yogalessen. Bij Barn kan je Yogalessen volgen in groep of individueel, telkens per enkele sessie te reserveren (hierna “Enkele Sessie”).

  2. Babymassages. Barn biedt Babymassages aan voor baby’s van één tot zes maanden in kleine groepjes per reeks van drie sessies (hierna de “Reeks”) of individueel per enkele sessie (hierna “Enkele Sessie”).

  3. Workshops. Barn organiseert eveneens workshops.
    

 3. Inschrijving, betaling en reservatie

  1. Barn heeft een online-inschrijvingssysteem op haar website (www.praktijkbarn.be).

  2. Alle Yogalessen en Babymassages, m.i.v. Enkele Sessies zowel in groep als individueel en een Reeks, alsook Workshops worden op voorhand bij reservatie betaald via de betaalbutton Shopify.

  3. Jouw reservatie is pas geldig en definitief wanneer de inschrijvingslink volledig werd ingevuld en na ontvangst van betaling.

  4. In B2B-context is de factuur van Barn betaalbaar uiterlijk binnen vijftien dagen na de datum van de factuur. Betalingen dienen te gebeuren in euro.
   Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag, is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd ten belope van 10 % op het onbetaalde factuurbedrag, en dit op jaarbasis vanaf de vervaldag tot op de dag van volledige betaling. Het louter verstrijken van de termijn zal gelden als ingebrekestelling.
   Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag, is de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10 % van de hoofdsom van het factuurbedrag, met een minimum van 40 EUR.

  5. De gereserveerde Yogalessen, Babymassages en Workshops zijn in principe niet overdraagbaar aan derden.
    

 4. Cadeaubonnen

  1. Alleen cadeaubonnen aangekocht en geregistreerd bij Barn kunnen als betaalmiddel voor de Diensten van Barn worden gebruikt.

  2. Cadeaubonnen zijn 8 maanden geldig.

  3. Mocht het bedrag van de cadeaubon niet in één keer gespendeerd worden, dan blijft het resterende bedrag op de cadeaubon staan. Barn geeft geen restbedrag terug.

  4. Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar tegen contanten.
    

 5. Annulering door de klant

  1. Reservatie van een Enkele Sessie kan tot 24u voor de aanvang van de Yogales, Babymassage, dan wel Workshop kosteloos geannuleerd worden. Zo geef je een andere cliënt de ruimte om deze plaats te kunnen innemen. Heb je je les niet tijdig of niet geannuleerd, dan wordt de reservatie jammer genoeg volledig aangerekend. In geval van ziekte kan, mits voorleggen van een doktersattest, het bedrag via een cadeaubon van Barn gerecupereerd worden.

  2. Behoudens in geval van overmacht, kan  een gereserveerde Reeks nooit kosteloos worden geannuleerd. Bij afwezigheid, zijn deze Babymassage-lessen dus nooit terugbetaalbaar en deze kunnen ook niet worden ingehaald in een andere Reeks.
    

 6. Annulering door Barn
  Barn behoudt zich het recht voor om een geplande Yogales, Babymassage of Workshop te annuleren. In dat geval zullen de lesgelden gerestitueerd worden, dan wel zal de Yogales, Babymassage of de Workshop mits toestemming van de klant op een ander ogenblik plaatsvinden.
   

 7. Aansprakelijkheid

  1. Behoudens indien de klant dit uitdrukkelijk op voorhand gemeld heeft, kan Barn  niet aansprakelijk worden gesteld voor allergische reacties op producten die zij gebruikt.

  2. Behoudens ingeval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout door Barn kan Barn niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke letsels, verlies of schade die verband houden met de Diensten die zij verstrekt.

  3. Barn zal in geen geval aansprakelijk zijn voor of gehouden zijn tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade.

  4. De klant aanvaardt dat de deelname aan de Yogalessen een risico op een blessure inhoudt.
   Barn verzoekt haar klanten om (i) een arts te consulteren indien er onzekerheid bestaat omtrent hun gezondheid en/ of de implicatie van de lessen op de zwangerschap, en (ii) Barn hiervan voor aanvang van de Yogales op de hoogte te brengen.

  5. Baby’s moeten te allen tijde vergezeld en in de gaten worden gehouden door hun ouders en/ of hun voogd tijdens de Babymassage.
   Barn verzoekt de ouders en/ of voogd van de baby om (i) een arts te consulteren ingeval van medicijngebruik, medische klachten bij de baby, indien de baby een medische behandeling ondergaat, dan wel wanneer er onzekerheid bestaat omtrent de gezondheid en/ of het effect van de Babymassage op de baby in kwestie, en (ii) Barn hiervan voor de aanvang van de Babymassage op de hoogte te brengen.
   Een commerciële tegemoetkoming van Barn kan nooit beschouwd worden als een erkenning van aansprakelijkheid.
    

 8. Copyright

  1. Niets van de website mag gekopieerd worden. Alle rechten zijn voorbehouden aan Barn.

  2. Alle door Barn verstrekte informatie, adviezen, alsmede cursusmateriaal t.b.v. de Workshops zijn uitsluitend bedoeld om te worden gebruikt voor eigen doeleinde en mogen niet openbaar gemaakt worden, verveelvoudigd worden of ter kennis aan derden worden gebracht.

  3. De auteursrechten van aangeboden en beschikbare Workshops berusten bij Barn.
    

 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

  1. Deze algemene voorwaarden worden beheerst door Belgisch recht.

  2. Alle geschillen die voorvloeiend uit deze algemene voorwaarden worden behandeld voor de Nederlandstalige rechtbanken te Brussel.

bottom of page