top of page
Barn Icoon Groen_hoge resolutie.png
Barn Icoon Verdegris_hoge resolutie.png
Barn Icoon lichtrose_hoge resolutie.png

Privacyverklaring

Onderstaande privacyverklaring geldt voor alle projecten en activiteiten van praktijk BARN en voor de website in haar beheer, meerbepaald over volgende website:

praktijkbarn.be

Algemeen

Praktijk BARN hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en dat je privacy wordt gerespecteerd.

 

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over de gegevens die we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Barn houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De verantwoordelijke voor de verwerking, Barn, Heirbaan 18, 1745 Opwijk, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.

 • De verwerking van je persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

 • Altijd vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens.

 • De passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is.

 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Barn zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Praktijk Barn, Heirbaan 18, 1745 Opwijk

praktijkbarn@gmail.com – 0471/671.781.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door Barn verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van de onderneming.

 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting).

 • Public relations en direct marketing: het bekendmaken van activiteiten en opinies van onze organisatie.

 • Marktonderzoek en statistisch onderzoek.

 • Registratie op de website(s).

 • Beheer klanten.

Welke gegevens verwerken we?

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de onderstaande persoonsgegevens van jou vragen, opslaan, verzamelen en verwerken. We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Klanten en deelnemers projecten en activiteiten

 • Specifieke gegevens voor de uitvoering van de activiteit (zoals keuze workshop, facturatiegegevens) of het leveren van de dienst (adres, bestelling,...).

 • Gegevens m.b.t. jouw profiel

 • Gegevens nodig om een klanten en deelnemers te verzekeren bij lichamelijke ongevallen tijdens deelname aan een activiteit.

 • Historiek van betaling bij deelnames of counceling

Netwerkcontacten

 • Persoonsgegevens

 • Gegevens m.b.t. uitgeoefend beroep en functie

 • Profielgegevens zoals interesses in thema's

Websitebezoekers

Deze privacyverklaring geldt voor de website in het beheer van Barn.

De website kan gegevens (waaronder persoonlijke gegevens) lokaal verzamelen en opslaan op jouw apparaat met mechanismen zoals browserwebopslag, applicatie-gegevenscaches en cookies. Deze informatie laat toe de gebruiker te herkennen en zodoende efficiënt gebruik te maken van de platformfuncties zoals ingelogd blijven, navigering door de informatie, gebruik van functionaliteiten, enz.

De website gebruikt:

 • Noodzakelijke en functionele cookies

  • Noodzakelijke cookies zijn voor het uitvoeren van de communicatie essentieel en dienen uitsluitend voor dat doel, zoals het voorkomen van dataverlies. Functionele cookies hebben tot doel een door jou als gebruiker gevraagde dienst te leveren. Voorbeelden zijn het onthouden van je taalvoorkeur of logingegevens.

 • Performantie cookies

  • We wisselen ten behoeve van onze website informatie uit met jouw computer voor intern gebruik met als doel het gebruiksgemak van de website te garanderen of verbeteren. De verzamelde informatie geeft ons de mogelijkheid de site te verbeteren en de gebruikservaring te optimaliseren.

 • Profiel cookies

  • Gebruikte toepassingen: Google Analytics

  • Profiel cookies hebben tot doel het surfgedrag bij te houden (over de websites waar de profiling cookie van afkomstig is). Deze cookies worden gebruikt door websitehouders, advertentienetwerken, mediabureaus en adverteerders. Aan de hand van dit surfgedrag worden (algemene) aannames gedaan (bijvoorbeeld: man/vrouw, leeftijd) en wordt (een deel van) de content of advertenties daar op afgestemd.

  • De analytische data van onze website toont locatiegegevens. Op basis van deze gegevens kan jouw (vermoedelijke) locatie op een kaart worden bepaald en aangegeven. Deze aanduidingen (op basis van een IP-adres) zijn niet nauwkeurig en dus ruim onvoldoende om je precieze locatie te achterhalen. Deze locatiegegevens worden dus niet gebruikt om je te identificeren doch enkel om de goede technische werking van de website te garanderen.

 • Logs

  • Wanneer je onze website bezoekt of de inhoud ervan bekijkt, worden volgende gegevens automatisch verzameld en opgeslagen in serverlogbestanden:

  • Details over hoe de service gebruikt werd, zoals raadplegingen en opdrachten.

  • IP-adres en diverse telecommunicatiegegevens.

  • Informatie met betrekking tot het gebruikte toestel zoals hardware, software en netwerk gegevens.

  • Alle geldige en ongeldige pogingen tot aanmelding.

 

Verwerking van foto's en video's (beelden)

 

Barn respecteert naast de privacywetgeving ook de wetgeving aangaande het portretrecht (recht op afbeelding).

Barn zal altijd toestemming vragen om enerzijds een afbeelding te nemen van een persoon, en anderzijds om deze te mogen publiceren of verspreiden. Dit behoudens de in de wet voorziene gevallen waar er geen uitdrukkelijke toestemming nodig is, samen te vatten als:

 • Beelden op een publieke plaats als een persoon zich in de openbaarheid begeeft, en deze persoon niet het hoofdonderwerp vormt van de afbeelding.

 • Toevallige personen op een publieke plaats.

 • Personen in een menigte.

 • Publieke personen.

De toestemming voor het gebruik in een publicatie zal gevraagd worden als een optin, opgesplitst voor minstens de onderstaande categorieën:

 • Als illustratie bij een artikel op de website of in een nieuwsbrief

 • Als beeld in een online of gedrukte informatieve publicatie / brochure

 • Op sociale media (Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest)

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internet omgeving

 • Het verzorgen van IT-infrastructuur (Microsoft Office 365);

 • Het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen, CRM (Gmail, MailCamp)

 • DVV: verzekering lichamelijke ongevallen

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Je hebt het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wat met een overdracht buiten Europa?

Barn streeft er naar alle gegevens te verwerken binnen de EU. Niettemin kunnen er gegevensverwerking en/of overdracht zijn naar landen buiten de Europese Unie indien dit noodzakelijk is voor de werking. Ingevolge AVG mogen persoonsgegevens alleen worden doorgegeven aan landen die eenzelfde passend beschermingsniveau waarborgen en waar dezelfde of gelijkaardige bepalingen van de Privacywet worden nageleefd. Het land, de duur van de overdracht en de opslag, de aard van de gegevens en de precieze doeleinden zijn criteria die geval per geval onderzocht moeten worden.

Barn garandeert dat geen overdracht naar derde landen voor gegevensverwerking of opslag plaats heeft zonder dat de nodige maatregelen werden genomen om te voldoen aan de beschermingsvereisten uit de Europese Privacywet. Deze overdracht zal slechts plaatsvinden op basis van één van de gronden vermeld in de paragraaf "Verstrekking aan derden".

Minderjarigen

Wij verwerken persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar), enkel en alleen in het kader van deelname aan activiteiten en voor individuele counseling. Er zal steeds goedkeuring gevraagd worden aan de wettelijke ouders of voogd.

Bewaartermijn

Barn bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. We hanteren de volgende bewaartermijnen:

 • Klanten, donateurs, deelnemers projecten: 10 jaar

 • Nieuwsbrieven: bewaren tot maximum 3 jaar inactiviteit

 • Netwerkcontacten: tot iemand beroep doet op zijn rechten of tot we te weten komen dat de persoon de functie niet meer uitoefent.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw  persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Barn van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.

 • We zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.

 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Jouw rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van jou ontvangen hebben. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen. Barn zal je vraag altijd zo snel mogelijk behandelen, ten laatste na 30 werkdagen.

Een uitschrijflink wordt toegevoegd aan al onze uitgestuurde nieuwsbrieven.

Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Aangezien het voor Barn onmogelijk is continu op de hoogte te zijn van iedere verandering of fout in de persoonsgegevens, is het aan de gebruiker om onnauwkeurigheden en onvolledigheden te melden en in de eerste plaats zelf de nodige aanpassingen te doen binnen zijn gebruikersregistratie.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen via praktijkbarn@gmail.com

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Je vindt de contactgegevens op www.privacycommission.be/nl.

Wijziging privacystatement

Barn kan zijn privacystatement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op deze pagina.

bottom of page